A Brief Survey of Senryu by Women

Dublin Core

Title

A Brief Survey of Senryu by Women

Subject

Haiku--women authors
Sakai Sobaijo; Ito Masajo;Inoue Nobuko; Kataoka Hiroko; Mikasa Shizuko; Yoshida Shigeko; Oishi Tsuruko; Miura Ikuyo; Kondo Toshiko; Usui Kanojo; Kuwano Akiko; Hayashi Fujio; Saigo Kanojo; Tokozane Shinko; Morinaka Emiko; Kodama Yoshiko; Mayumi Akiko; Kino Yukiko; Matsuda Kyomi; Onishi Yasuyo; Seino Chisato.
Senryu, Japanese
Haiku, Japanese

Description

Hia]raoki Sato describes briefly the importance of women poets in modern Japanese senryu, with examples from each.

Creator

Sato, Hiroaki

Source

http://modernhaiku.org/essays/senryuWomen.html

Publisher

Modern Haiku
34.1

Date

Spring 2003

Rights

All rights reserved. This essay is republished here with the kind permission of the author.

Format

pdf

Language

eng

Type

article